Uppsägning av lägenhet

Du måste alltid säga upp ditt hyresavtal skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet
efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du tex säger upp lägenheten den 24 april så
börjar uppsägningstiden gälla från den 1 maj.
Uppsägningstiden är tre månader, du är alltså betalningsskyldig t o m den 31 juli.

När du sagt upp din lägenhet är du enligt lag skyldig att visa den för intresserade,
nya sökande på lämplig tid. Vi erbjuder i regel flera samtidigt. Om du reser bort eller av annan
anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten.
Du kan ta hjälp av en nära anhörig eller bekant som du har förtroende för.
Du kan också be Torsby Bostäders personal om hjälp att visa din lägenhet.

Vill du flytta tidigare än uppsägningstidens utgång så kan man lämna in detta önskemål.
Det är dock alltid den nya hyresgästen som skriver kontrakt på din lägenhet som avgör
om han/hon accepterar ett snabbare övertagande. 

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid under förutsättning att lägenheten sägs
upp inom en månad efter dödsfallet, i annat fall blir det tre månads uppsägningstid.
Dödsbodelägare måste göra en skriftlig uppsägning och lämna in
tillsammans med ett dödsfallsintyg och släktutredning som fås från Skatteverket.

 

Kom också ihåg att säga upp ditt elabonnemang till Ellevio.
Där gäller samma slutdatum som för kontraktets upphörande.