TBAB

Bostadsbolaget

Torsby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag vars huvuduppgift är att förvalta bostäder och lokaler med tillhörande serviceanläggningar samt att erbjuda en bra och trygg boendemiljö och god service till konkurrenskraftiga och marknadsmässiga hyror.

Hyresgästen ges goda möjligheter att påverka sin boendemiljö, servicenivåer mm via ett aktivt deltagande i boinflytandet på olika nivåer.

Övergripande information om verksamheten

Torsby Bostäder är den största förvaltaren av hyreslägenheter och lokaler inom Torsby kommun. Totalt förvaltar Torsby Bostäder 1114 bostadslägenheter, 47 lokaler, 79 garage samt 6 carportar. Därtill ingår ett knappt tusental p-platser varav 697 med motorvärmare.

I våra fastigheter finns en del verksamheter sida vid sida med det ordinarie boendet. Vi har dessutom med åren sökt nya kategorier/boende för att få så många lägenheter uthyrda som möjligt. Under året har vi hyrt ut ca 100 lgh till studerande och 50 lgh till ungdomar under 25 år.

Vidare finns omsorgsboende till olika behövande i ca 35 lägenheter.

Möblerat korttidsboende finns i 7 lägenheter och 25 lägenheter är förberedda för hyresgäster med funktionsnedsättningar. 

Styrelsen och verksamheten

Bolagets verksamhet regleras enligt ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktig, därtill gäller övriga lagar och förordningar.

Nämnas kan Aktiebolagslagen, Kommunallagen, Dataskyddsförordningen GDPR, Miljöbalken MB samt ytterligare ett antal lagar och förordningar.

Styrelsen består av sju (7) st ordinarie ledamöter samt sju (7) st suppleanter. Samtliga utses av kommunfullmäktig i Torsby kommun.

Styrelsen genomför 4 - 6 st styrelsemöten årligen.

Den dagliga verksamheten leds av den verkställande direktören som till sin hjälp har fem (5) st tjänstemän och tolv (12) st kollektivanställda. 

Värdegrund

  • Respekt för alla människors lika värde och respekt inför olikheter. 
  • Hänsynstagande till människors självbestämmande, värdighet och integritet i alla situationer. 
  • Ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat bemötande av människor. 
  • Verksamheter som genomsyras av en humanistisk grundsyn och att prioriteringar utgår från behov oavsett individens förmåga att uttrycka det. 
  • Människor skall bedömas efter sina handlingar och sitt uppträdande, inte efter sitt ursprung eller läggning.