Nya bostäder vid Hammaren och Städet

Hammaren 4:44 och Städet 2

I anslutning till den befintliga bebyggelsen vid Östmarksvägen och Bruksallén planeras två nya flerbostadshus. 

Byggnaderna utförs i två våningar plus vind och innehåller åtta lägenheter per hus. Hammaren 4:44 innehåller fem 2 RoK och tre 3 RoK och Städet 2 innehåller sex 2 RoK och två 3 RoK.

Byggnaderna inordnar sig i den befintliga byggnadsstrukturen och placeras i öst-västlig riktning parallellt med befintliga bostäder längs Bruksallén. Tillsammans med befintliga byggnader vid kv. Hammaren skapas en fin gårdsbildning som öppnar sig mot vattenspegeln och kvällssolen i väster.

I proportioner , gestaltning , materialval och kulörer efterliknar de nya husen de befintliga husen i kv. Hammaren. Fasaderna utförs med stående träpanel målad med faluröd slamfärg och snickerierna blir vita. På taket läggs rött lertegel.

Alla lägenheter får stora balkonger eller uteplatser, varav de flesta vetter mot söder.

Längs med vattnet planeras ett gångstråk som ska vara tillgängligt för allmänheten.

Närmast infartsvägarna anläggs parkeringar, förråd och källsorterings-byggnader för de boende.