kv Björken ett framtida bostadsområde

Detaljplanearbetet fortsätter och Torsby Bostäder har valt att tillsamman med arkitekter ta fram förslag på hur området skulle kunna utvecklas.

Här nedan ett gemensamt förslag från arkitektbyråerna Tengbom och Klara som styrelsen för Torsby Bostäder ställt sig bakom.

Situationsplan

 

Vy från väster

Vy från öster

 

 

 

 

Arkitekter bidrar med idéer.

 

Från vänster Torsby Bostäders Håkan Laack, Torsby kommuns Torbjörn Almroth och Sofia Dahlström,
Sven Erik Engström och Maria Andersson från Klara arkitekter, Rune Börhaug från Mondo arkitekter och
Anki Haasma från Tengbom arkitekter.

 

 

Nu har vi fått in tre förslag för nya kvarteret Björken (Björkholmen, Björkängen)! 

Klicka här:

Förslag Klara Arkitekter

Förslag Mondo Arkitekter

Förslag Tengbom Arkitekter

Torsby Bostäder driver nu på för en ny detaljplan vid kv Björken.

Boende och näringsidkare i Torsby kommun upplever nu en positiv samhällsutveckling och kön för en
lägenhet i Torsby samhälle är relativt lång. Torsby behöver planera för framtiden, bland annat genom
detaljplaneläggning av kommande bostadsområden. Torsby Bostäder driver på tillsammans med
Torsby kommun för en detaljplaneläggning av kv Björken i Torsby. Kv Björken ligger med strandnära läge
på gångavstånd till Torsby centrum. Platsen har en hög potential att bli ett attraktivt bostadsområde.
Efter att ha kommit en bit på väg bedömer vi att genom parallella uppdrag till ett antal
Arkitektbyråer är ett sätt att skaffa ytterligare uppslag och näring till den fortsatta detaljplaneprocessen.
Länk till underlag i pågående detaljplaneprocess.

En positiv spiral i ett samhälle bildas på både faktamässiga och känslomässiga grunder. En utredning
och planering av ett nytt bostadsområde är en del av detta. Vi är därför av den uppfattningen att
processen, de olika förslagen och naturligtvis det vinnande förslaget ska kommuniceras med
omgivningen på olika sätt för att bekräfta att Torsby planerar för framtiden.

Detaljplaneläggningen kommer att skapa möjligheter att bygga nya bostäder i Torsby. När den är
färdig kommer Torsby Bostäder att göra en avstämning av marknadsläget innan man tar beslut om
att gå vidare med ytterligare byggnation. Med tanke på de villkor som är satta i det övergripande
programmet för området och erfarenhet från tidigare planprocesser, bedöms att den nya
detaljplanen till stor del kommer att styra utformningen av byggnationer. Vid upphandling av
byggnadsentreprenad kommer därför Torsby Bostäder med största sannolikhet att behöva styra
resultatet, sannolikt genom så kallad styrd totalentreprenad.
Länk till artikel NWT